Avís legal

Polítiques d'accés i ús del Portal

L'avís i informació legal regulen l'ús del servei de la pàgina web www.gfs.es (en endavant, el «Portal») que Gestión de Formación y Selección, S.L. posa a disposició dels usuaris d'Internet.

a) Dades identificatives del titular del Portal

El titular del Portal www.gfs.es és Gestión de Formación y Selección, S.L. (en endavant GFS), amb seu social a Paseo de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV Planta 20 de Madrid, i amb CIF B13306428.

Dades de contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .">Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

b) Objecte del Portal

El Portal és una iniciativa de GFS. Vol esdevenir una eina de comunicació i promoció dels productes i serveis que GFS ofereix als clients.

Accedint al Portal de GFS, l'usuari tindrà a l'abast diversos continguts i serveis que GFS oferirà o que oferiran terceres entitats sòcies o col·laboradores de GFS d'acord amb les condicions que se'ls hagin establert.

c) Condicions generals d'ús del Portal

Els termes i condicions que s'indiquen més endavant regulen l'accés al Portal ww.gfs.es i l'ús que se'n faci.

Dins del terme «Portal» cal incloure, entre d'altres, els textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, etcètera, que hi figurin. També s'hi inclouen, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o format; sia tangible o intangible, conegut actualment o que s'inventi més endavant, i amb independència que puguin estar subjectes a propietat intel·lectual d'acord amb el text refós de la Llei de propietat intel·lectual o amb la legislació que més endavant la substitueixi.

La condició d'usuari s'adquireix pel sol fet d'accedir al Portal. L'usuari només en pot utilitzar els serveis i continguts per a finalitats particulars i privades. Així, queda exclosa qualsevol modalitat d'ús posterior que tingui finalitat lucrativa o d'obtenció de beneficis de cap mena, sia directa o indirecta, tret dels casos en què es permeti expressament.

Pel fet d'accedir al Portal, l'usuari adquireix una sèrie de drets i obligacions que li han de permetre el gaudi correcte dels serveis i continguts que s'hi allotgen i que GFS, gratuïtament, li posa a disposició. Se'n pot excloure la gratuïtat quan les condicions particulars per les quals es regula un servei o un contingut determinats accessible a través del Portal disposin que l'usuari ha de pagar una quantitat determinada per a l'ús i gaudi del servei o contingut corresponent.

L'usuari reconeix que l'accés als serveis i continguts del Portal i l'ús que en faci és únicament i exclusiva responsabilitat seva.

L'usuari accepta expressament i plena les condicions d'ús presents pel sol fet d'accedir al Portal o de visualitzar-ne els continguts o d'utilitzar-ne els serveis. Si les condicions generals, totes o una part, se substitueixen per unes de noves, l'acceptació de les noves per part de l'usuari es produirà de la mateixa manera. No obstant això, l'usuari ha d'accedir a les condicions generals periòdicament per tal de conèixer les successives versions que s'hi incloguin, tot i que es recomana que hi accedeixi cada vegada que vulgui accedir als serveis i continguts del Portal o fer-ne ús.

L'usuari, si no accepta les condicions generals o, si n'hi ha, les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut determinat, s'ha d'abstenir d'accedir al Portal i, si escau, al servei o contingut en concret.

En general, els serveis i continguts que s'ofereixen des del Portal estan redactats en espanyol, sense que això exclogui la possibilitat que, si GFS ho decideix, s'hi pugui accedir en altres idiomes parlats dins de la Unió Europea.

GFS pot modificar, unilateralment i sense obligació de notificació prèvia, la prestació, configuració, contingut i serveis del Portal. També en pot modificar les condicions d'ús i l'accés als serveis prestats, sense perjudici d'allò que s'estableixi en les condicions particulars que, si és el cas, regulin l'ús d'un servei o contingut determinats.

El cost d'accés telefònic o altre tipus de despesa de connexió per a accedir al Portal és exclusivament a càrrec de l'usuari. Per tal de beneficiar-se de l'ús del Portal, l'usuari ha de disposar de les condicions tècniques següents:
 
    Connexió a internet de banda ampla   
    Internet Explorer 7 o superior, Mozilla, Chrome, Opera, Safari o equivalents  
    Resolució de pantalla mínima de 1024 x 720 píxels    
    Profunditat de color de 16 bits o més

L'usuari ha d'establir les mesures de seguretat tècniques adients per evitar accions no desitjades en el sistema d'informació, fitxers i equips informàtics que faci servir per accedir a internet i, concretament, al Portal, sense deixar de tenir present que Internet no és totalment segur.

d) Drets i obligacions de l'usuari

L'usuari pot:
       
    Accedir gratuïtament i sense necessitat d'autorització prèvia als continguts i serveis que estiguin disponibles en el Portal, sense perjudici de les condicions tècniques, particulars o de l'obligació d'inscripció en relació amb serveis i continguts específics, si així es determina a les condicions generals o a les condicions particulars dels serveis corresponents;
    Fer servir els serveis i continguts disponibles per a l'ús només particular, sense perjudici del que estableixin les condicions particulars reguladores de l'ús d'un determinat servei i/o contingut, i descarregar una única còpia de la pàgina web per a visualitzar-la sense connexió amb finalitats personals i no comercials;     
    Fer un ús correcte i lícit del lloc, d'acord amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

Prohibicions

En cap cas l'usuari no pot: 
       
    Accedir als serveis i continguts del lloc web o fer-ne ús amb finalitats il·lícites, que lesionin els drets i les llibertats de terceres persones o que puguin perjudicar, malmetre o impedir, de la manera que sigui, l'accés als serveis i continguts, sia en perjudici de GFS o de terceres persones;    
    Utilitzar els serveis, totalment o parcial, per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense que GFS hi hagi consentit prèviament;    
    Introduir informació al Portal o utilitzar-ne els serveis que s'hi ofereixen amb la finalitat d'atemptar, directament o indirecta, contra els drets, concretament els drets fonamentals i les llibertats públiques, d'altres usuaris del Portal o de GFS, de manera que s'inciti o es fomenti la comissió d'actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raons d'edat, sexe, religió o creences; també de caràcter pornogràfic, obscè, violent o contrari a la moral i als bons costums. En relació amb l'anterior, per informació cal entendre, entre d'altres, els textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, dades, anotacions, etcètera;     
    Incloure en el Portal enllaços a pàgines web particulars o comercials, incomplint les condicions que s'han establert per a fer-ho;    
    Fer servir els serveis i continguts que s'ofereixen des del Portal contràriament a les condicions generals d'ús i a les condicions particulars reguladores de l'ús d'un servei o contingut determinat i en perjudici o detriment dels drets de la resta de persones usuàries;   
    Fer qualsevol acció que impedeixi o dificulti l'accés al lloc per part dels usuaris o que impedeixi l'ús dels enllaços als serveis i continguts oferts per GFS o per terceres persones des del Portal;   
    Fer servir el Portal com a via d'accés a Internet per a dur a terme accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic;    
    Fer servir virus informàtics, codis, programari, programes informàtics, equips informàtics o de telecomunicacions que puguin malmetre o alterar de manera no autoritzada els continguts, programes o sistemes accessibles des dels serveis i continguts que s'ofereixen al Portal o als sistemes d'informació, fitxers i equips informàtics dels usuaris; o accedir sense autorització a continguts o serveis del Portal;    
   Eliminar o modificar, de la manera que sigui, els dispositius de protecció o d'identificació de GFS o dels que en són titulars legítims que hi pugui haver allotjats al Portal, o els símbols que GFS o tercers titulars legítims dels drets incorporin a les seves creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial que s'allotgin en el Portal;     
    Incloure en llocs web que els pertanyin o de què siguin responsables metaetiquetes corresponents a marques, noms comercials o senyals identificatius que siguin propietat de GFS;    
    Reproduir la totalitat o part del Portal en un altre lloc o pàgina web, sense acomplir les condicions per a fer-ho;    
    Fer emmarcats al Portal o a les pàgines web a què es pugui accedir des del Portal que amaguin o modifiquin, entre d'altres, continguts, espais publicitaris i marques de GFS o de tercers, independentment que constitueixin o no constitueixin actes de competència deslleial o de confusió;    
    Crear marcs, dins d'un lloc web de què siguin propietaris o responsables, que reprodueixin la pàgina principal o les pàgines a què es pot accedir des de la pàgina principal, corresponents al Portal sense que GFS hi hagi consentit prèviament;   
    Incloure, en un lloc web de què sigui propietari o responsable, un enllaç que generi una finestra o sessió del programari de navegació utilitzat per un visitant, usuari o client del seu lloc web, on s'incloguin marques, noms comercials o senyals identificatius de la seva propietat i des del qual es mostri la pàgina web principal del Portal o alguna de les pàgines accessibles des del Portal;    
    Utilitzar la marca, noms comercials i altres senyals identificatius subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense que el propietari hi hagi consentit prèviament i per escrit;     
    Fer qualsevol acció que representi reproduir, distribuir, copiar, llogar, divulgar públicament, transformar o altres accions similars que representin la modificació o alteració, total o parcial dels continguts i serveis del Portal o que suposi explotar-los econòmicament, llevat que es disposi del consentiment previ i manifestat per escrit de GFS o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que afectin els serveis o continguts del Portal i amb l'excepció del que determinin les condicions generals o, si escau, les condicions particulars reguladores de l'ús d'un servei o contingut disponible en el Portal.

e) Drets de GFS

GFS es reserva els drets següents:
       
    Modificar les condicions, tècniques o d'altra mena, d'accés al Portal; de forma unilateral i sense obligació de notificar-ho prèviament als usuaris, sense perjudici de l'establert a les condicions particulars reguladores de l'ús d'un servei o contingut determinat del Portal;
    Establir condicions particulars i, si escau, exigir un preu o altres requisits en relació amb l'accés a serveis i continguts determinats;     
    Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no acompleixin totes les garanties d'ús correcte del Portal, d'acord amb les obligacions i prohibicions acceptades pels usuaris;    
    Finalitzar la prestació d'un servei o de subministrament d'un contingut, sense dret a indemnització, quan el servei o contingut sigui il·lícit o contrari a les condicions establertes per al servei o contingut, sense perjudici del que es determini en les condicions particulars reguladores de l'ús d'un servei o contingut determinat del Portal;
    Modificar, unilateralment, sense deure de notificació prèvia i sempre que ho consideri necessari, l'estructura i el disseny del Portal; també, actualitzar, modificar o suprimir totalment o parcial els continguts o serveis i les condicions d'accés o d'ús del Portal, amb la possibilitat, fins i tot, de limitar-ne o impedir-ne l'accés;    
    Denegar, quan sigui i sense haver-ho de notificar prèviament, l'accés al Portal als usuaris que incompleixin les condicions generals;    
    Emprendre, si escau, tota mena d'acció legal o judicial que consideri necessària per a protegir els drets de GFS o de tercers que prestin serveis o continguts des del Portal;   
    Exigir la indemnització que pugui derivar per l'ús indegut o il·lícit, total o parcial, dels continguts i serveis que es presten des del Portal;

f) Exempció i exclusió de responsabilitat de GFS
       
    

GFS resta exempta de tot tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol mena en els casos següents:

impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions des de la qual el Portal és accessible, independentment de la classe de connexió que l'usuari faci servir;

interrupció, suspensió, cancel·lació de l'accés al Portal, o bé disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal o dels serveis i continguts que s'hi ofereixen, quan la incidència es degui a una causa aliena a l'àmbit de control de GFS, independentment de si la incidència ve directament de GFS o no en ve;

GFS declina qualsevol responsabilitat pel que fa als serveis i continguts i també pel que fa a la disponibilitat i condicions, tècniques o d'altra mena, d'accés als serveis i continguts que tercers prestadors de serveis ofereixin, amb referència específica als prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació cal entendre les persones físiques o jurídiques que presten al públic els serveis següents:

transmissió per una xarxa de comunicació de dades subministrades pel destinatari del servei;

serveis d'accés a la xarxa esmentada;
serveis de magatzematge o allotjament de dades;
subministrament de continguts o informació,
servei de còpia temporal de les dades sol·licitades per altres usuaris i
facilitació d'enllaços a continguts o instruments de cerca.

En cap circumstància GFS no es fa càrrec dels danys o perjudicis que puguin derivar de la informació, continguts, productes i serveis que terceres persones alienes a GFS (inclosos els prestadors de serveis de la societat de la informació) prestin, comuniquin, allotgin, transmetin, exhibeixin, ofereixin o altrament subministrin des d'un Portal al qual es pugui accedir per mitjà d'un enllaç disponible en el Portal.

Tampoc no es fa càrrec del tractament i ús posterior que terceres persones alienes a GFS facin de les dades subministrades, ni de la pertinença de la informació que tals persones sol·licitin.

Tampoc no se'n fa de la qualitat ni de la velocitat de l'accés al Portal ni de les condicions tècniques que es requereixen a l'usuari per a poder accedir al Portal o als serveis i continguts que s'hi ofereixen.

GFS tampoc no es fa responsable dels retards o falles que es produeixin en l'accés o funcionament dels serveis o continguts del Portal si s'han originat per causa de força major. Per «cas de força major» cal entendre totes les causes que no eren previsibles o que, fins essent previsibles, eren inevitables i que comporten l'acompliment de les obligacions que GFS ha assumit. En són exemples, entre d'altres, les vagues, tant dels treballadors propis com dels treballadors aliens; les insurreccions o revoltes; les normes dictades per autoritats civils o militars; terratrèmols, inundacions, llamps, incendis o altres catàstrofes naturals; les guerres, els tancaments patronals i altres situacions de força major.

L'usuari del Portal ha de respondre personalment dels danys i perjudicis de tota mena que s'hagin causat a GFS, directament o indirecta, a causa de l'incompliment de les obligacions que deriven de les condicions generals o altres normes que regeixin l'ús del Portal.

g) Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari sap que els continguts i serveis oferts des del Portal, inclosos els textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, comentaris, exposicions i codi html del Portal, entre d'altres, estan subjectes a la protecció de les lleis de propietat intel·lectual. Els drets d'autor i d'explotació econòmica del Portal corresponen a GFS. Pel que fa als continguts que s'hi inclouen, els drets d'autor i d'explotació econòmica són propietat de GFS o, si escau, de terceres entitats; en ambdós casos estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Les marques, noms comercials o senyals identificatius que s'hi mostren són propietat de GFS o, si escau, de terceres entitats, i estan protegits per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual.

La prestació dels serveis i la publicació del contingut per mitjà del Portal no es pot interpretar en cap cas com la cessió, renúncia ni transmissió, total o parcial, de la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.

Cap part del Portal no es pot reproduir, distribuir, transmetre, copiar, divulgar públicament ni transformar, totalment o parcial, per cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (on s'inclouen les fotocòpies, enregistraments o altres sistemes de recuperació i magatzematge de la informació) en cap tipus de suport que es conegui actualment o que s'inventi més endavant, tret que GFS hi hagi consentit. Utilitzar, en la modalitat que sigui, la totalitat o part del contingut del Portal només és possible si s'ha sol·licitat prèviament autorització a GFS i s'ha acceptat la llicència corresponent, si és el cas. Se n'exceptua allò establert en relació amb els drets reconeguts i conferits a l'usuari dins de les condicions generals o segons que es determini en les condicions particulars que GFS vulgui establir per a regular l'ús d'un servei o contingut determinats dels que s'ofereixen des del Portal.

L'usuari no pot, en cap circumstància, utilitzar els serveis i continguts de la pàgina per a finalitats que no siguin exclusivament personals, amb l'excepció dels casos previstos específicament a les condicions generals d'ús del Portal o a les condicions particulars que GFS vulgui establir per a regular l'ús d'un servei o contingut determinats dels que s'ofereixen des del Portal.

Si de l'acció o omissió culpable o negligent que sigui directament imputable a l'usuari del Portal i causi la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de GFS o de tercers, independentment de si se n'afavoreix, es causen, a GFS, danys, pèrdues obligacions solidàries, despeses de tota mena, sancions, mesures coercitives, multes o altres imports que s'hagin de pagar a causa, o derivades, de reclamacions, demandes, accions, plets o procediments, sia civil, penal o administratiu, GFS està facultada per a dirigir-se contra l'usuari per tots els mitjans legals que tingui a l'abast. També està facultada per a reclamar indemnitzacions per qualsevol import en relació amb danys morals i imatge, dany emergent i lucre cessant, costos de publicitat o d'altra naturalesa en què hagi d'incórrer. La facultat de reclamació d'indemnització comprèn la reparació de danys, import de sancions o sentències condemnatòries, interessos de mora, cost del finançament d'ambdues quantitats que pugui resultar per a la part contrària, costes judicials i els honoraris de la defensa en qualsevol procés en què pugui resultar demandada per les causes exposades, pels danys i perjudicis causats per raó de l'acció o omissió esmentada sense perjudici d'altres accions que per llei li corresponguin.

h) Hiperenllaços

Les persones o entitats que vulguin crear o creïn un hiperenllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'internet a una de les pàgines del Portal, s'han d'atenir a les condicions següents:

No és permesa la reproducció, ni total ni parcial, de cap dels serveis ni continguts del Portal.

No es poden establir deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines del Portal sense que prèviament GFS hi hagi consentit expressament.

No es pot incloure cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta a les pàgines del Portal ni en els serveis o continguts que s'hi ofereixen.

Tret dels signes que siguin part de l'hiperenllaç, la pàgina web en què es creï l'hiperenllaç no pot contenir cap marca, nom comercial, rotulació d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a GFS, tret que GFS hi hagi consentit expressament.

L'establiment de l'hiperenllaç no es pot interpretar en el sentit d'existència de relació de cap mena entre GFS i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es creï.

GFS no es fa responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es faci l'hiperenllaç, ni tampoc no se'n fa de les informacions i manifestacions que s'hi incloguin.

Els hiperenllaços al Portal s'han de fer a la pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

i) Enllaços

GFS declina qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que continguin les pàgines web de tercers que estiguin connectades mitjançant enllaços amb el Portal o que el nostre administrador del Portal no gestioni directament.

La funció dels enllaços que es mostren en el Portal només té finalitat informativa i en cap cas no s'ha d'interpretar en el sentit de suggeriment, invitació ni recomanació de visita dels llocs de destinació.

j) Protecció de dades personals

Per a contactar amb GFS, és possible que l'usuari hagi de proporcionar certes dades de caràcter personal. GFS es compromet a tractar les dades proporcionades amb les finalitats establertes a la Política de Privacitat i d'acord amb les condicions que hi consten.

k) Ús de la tecnologia Cookie

Descripció:

Les cookies són una eina que els servidors web fan servir per a emmagatzemar i recuperar informació relativa als visitants. És un simple fitxer de text que certs servidors demanen al navegador que escrigui en el disc dur i que conté informació sobre el que es fa a les seves pàgines.

Tenen data de caducitat, un termini que pot abastar des del temps que dura la sessió fins a una data futura especificada, a partir de la qual ja no són operatives.

Si us cal més informació, visiteu el web del Departament de Tractament de la Informació i Codificació, adscrit al Consell Superior d'Investigacions Científiques d'Espanya.

Les cookies del Portal:

GFS fa servir cookies amb la finalitat de facilitar la navegació pel Portal i d'obtenir més eficàcia i personalització dels serveis oferts a l'usuari.

Les cookies que es fan servir en el Portal només es vinculen a un ordinador i no proporcionen referències que permetin esbrinar el nom i els cognoms de l'usuari; tampoc no poden llegir dades del disc dur ni incloure virus en els textos.

A més, el Portal no pot llegir les cookies del disc dur de l'usuari des d'altres servidors.

L'usuari és lliure de decidir pel que fa a la implantació o a la no implantació en el disc dur de les cookies que es fan servir en el Portal. Així doncs, pot configurar el navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en cada moment si la implanta en el disc dur o no la hi implanta. Us suggerim que consulteu la secció d'ajuda del vostre navegador per informar-vos de com s'ha de canviar la configuració que esteu fent servir.

L'usuari, encara que configuri el navegador per rebutjar totes les cookies o per a rebutjar expressament les cookies del Portal, pot navegar-hi amb l'únic inconvenient que no pot gaudir de la personalització del Portal que en requereixi la instal·lació.

No obstant això, l'usuari pot eliminar les cookies del Portal implantades al seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d'ajuda del navegador.

l) Durada i extinció

La prestació del servei del Portal i de la resta de serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, GFS té el dret de donar per extingida o de suspendre la prestació del servei del Portal o dels altres serveis. Ho pot fer en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagi determinat en relació amb aquest aspecte a les condicions particulars corresponents. En cap cas, GFS no és obligada a notificar prèviament l'extinció o suspensió de la prestació del servei del Portal.

m) Acord complet

Dins de les condicions generals, hi ha totes les condicions pactades per les parts en relació amb l'objecte de les condicions generals i s'han de tenir per inexistents totes les declaracions, compromisos o promeses, sia verbals, escrites o implícites, formulades abans d'aquestes condicions en relació al seu objecte.

El fet que, en un moment donat, una part no exigeixi que es respecti una de les condicions establertes en les condicions generals o, si n'hi ha, en les condicions particulars reguladores de l'ús d'un servei o contingut determinat adreçat als usuaris del Portal, no es pot interpretar per l 'altra part en el sentit de renúncia a exigir-ne el compliment més endavant.

n) Nul·litat i anul·labilitat

Si una de les clàusules de les condicions generals o, si n'hi ha, de les condicions particulars reguladores de l'ús d'un servei o contingut determinats esdevé totalment o parcialment anul·lable o nul·la, la nul·litat o anul·labilitat no afecta la validesa de la resta de clàusules, les quals han de romandre plenament eficaces i vàlides, tret que la part que n'al·legui la nul·litat o anul·labilitat demostri que sense la clàusula nul·la o anul·lable no es poden acomplir les finalitats de les condicions presents.

o) Legislació aplicable i jurisdicció

Les parts, renunciant expressament al fur propi, accepten que el contracte es regeixi per la legislació espanyola. A més, per a la resolució dels conflictes que es puguin derivar del contracte, se sotmeten a les decisions dels jutjats i tribunals de Ciudad Real.

Política de privacitat de GFS

Gestión de Formación y Selección, S.L. (en endavant GFS), amb seu social a Paseo de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV Planta 20, de Madrid, fa avinent als usuaris del lloc web la política relativa al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris; és a dir, les dades que en recull amb motiu de la visualització del Portal o amb motiu de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen.

Per dada de caràcter personal cal entendre la informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o d'altre tipus que concerneixi persones físiques identificades o identificables.

La recollida de dades personals, el tractament i l'ús posterior són subjectes a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, establerta en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i la normativa que la complementa. GFS només és responsable i garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari des del Portal. No ha d'assumir responsabilitat de cap mena pel que fa als tractaments i usos posteriors de les dades personals que puguin fer tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que actuïn des de fora del Portal.

Quan es recullen dades de caràcter personal dels usuaris en el Portal?

La recollida de dades de caràcter personal es pot fer, principalment, des de la formalització per part de l'usuari dels formularis de sol·licitud d'informació de transmissió de suggeriments establerts per GFS en el Portal. També té lloc quan l'usuari envia correus electrònics a GFS per mitjà de les adreces electròniques que consten en el Portal i per qualsevol altre mitjà accessible des del Portal i en què s'identifiqui GFS com a responsable de les dades recollides mitjançant els sistemes esmentats.

Si no voleu que GFS tracti les vostres dades personals, us demanem que us abstingueu d'omplir els formularis que hi ha en el Portal. En qualsevol cas, GFS us informarà expressament i de manera llegible de les condicions en què es recullen dades personals i les finalitats amb què s'utilitzaran, de l'obligació de subministrar-les o no, dels drets que corresponen a l'usuari, de les condicions en què es poden exercir els drets i d'altra informació complementària que sigui necessària.

Per tractament de dades cal entendre les operacions i procediments tècnics de caràcter, automatitzat o no, que permetin recollir, enregistrar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar; a més de totes les cessions de dades derivades de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals.

Respecte de les dades personals que es recullen per correu electrònic o per formalització dels formularis que hi ha al Portal, les finalitats de tractament són les que es corresponen amb la sol·licitud formulada per l'usuari. Poden consistir a: gestionar la tramesa de la informació sol·licitada, mantenir un registre de contactes fets des del Portal i també atendre els comentaris, suggeriments o consultes que l'usuari formuli.

La comunicació de dades a GFS ha de ser versemblant i actual.

Si l'usuari és menor d'edat o incapaç, GFS adverteix que és necessari disposar del consentiment dels pares, tutors o representants legals per a la comunicació de les dades personals, raó per la qual GFS li demana que s'abstingui de fer servir el servei de correu electrònic o d'omplir els formularis si els pares, tutors o representants legals no hi han consentit; sense que, en altre cas, GFS sigui responsable de les actuacions del menor o incapaç.

Drets de l'usuari com a titular de les dades personals

En tot moment, l'usuari pot: conèixer quines dades s'han recollit i tractat per GFS que afectin la seva persona; rectificar la informació inexacta, cancel·lar-ne les dades o oposar-se al tractament. El darrer es limita als casos en què el consentiment no sigui necessari per als tractament de les dades, sempre que la llei no determini el contrari i quan hi hagi motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal concreta o quan el tractament de les dades personals es faci amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial.

L'exercici dels drets per part de l'usuari s'ha de fer adreçant una comunicació escrita, acompanyada amb la fotocòpia del document nacional d'identitat o un altre mitjà amb validesa jurídica que n'acrediti la identitat, a: Gestión de Formación y Selección, S.L. Paseo de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV Planta 20, 28046 Madrid, o qui la substitueixi en el Registre General de Protecció de Dades. La comunicació ha de contenir la informació següent:

Nom i cognoms de l'usuari
Petició en què concreta la sol·licitud
Domicili per a notificacions, data i signatura de l'usuari
Documents acreditatius de la petició que formula

GFS informa els usuaris del caràcter de personalíssim que té l'exercici dels drets esmentats, raó per la qual només l'usuari mateix els pot exercir en relació amb les dades de les quals és titular legítim. No obstant això, quan excepcionalment s'admeti, el representant autoritzat de l'usuari pot exercir els drets que li corresponen en els termes exposats, sempre que la comunicació s'acompanyi amb el document que acredita la representació.

GFS informa que l'exercici dels drets esmentats per part d'un tercer no autoritzat legalment per l'usuari podria suposar la comissió del delicte de descobriment i divulgació de secrets establert en l'apartat segon de l'article 197 del Codi Penal, que es castiga amb penes de presó d'un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos. Això, sense perjudici d'altres conseqüències a què es pugui enfrontar derivades de qualssevol accions civils o administratives a què tinguin dret tant l'usuari titular legítim de les dades personals com GFS.

Recomanacions per als usuaris

GFS recomana als usuaris que facin servir les darreres versions dels programes informàtics, ja que són les que incorporen més mesures de seguretat.

Atesos els riscos de suplantació de la personalitat o de violació de la comunicació, GFS també els recomana que facin servir els mecanismes de seguretat que tinguin a l'abast (servidors web segurs, criptografia, signatura digital firewall, etcètera) per tal de protegir la confidencialitat i integritat de les dades fins on sigui necessari.

GFS adverteix que Internet no és tan segur com seria desitjable, raó per la qual cal adoptar les mesures tècniques necessàries i adequades per tal d'evitar el tractament no autoritzat de les dades.

També adverteix els usuaris que sempre que subministrin informació personal per Internet per mitjà de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etcètera, cal que tinguin present que la informació es pot recollir i tractar amb finalitats que l'usuari no desitja. Per això, GFS els recomana que s'informin de les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visitin.

Finalment, GFS adverteix els usuaris que cal que tinguin present que, tret que facin servir mecanismes de xifrat, el correu electrònic d'Internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió són susceptibles de falsificació i suplantació de la personalitat, cosa que s'ha de tenir en compte sempre que es facin servir. Si no voleu publicar l'adreça de correu electrònic, configureu el navegador per tal que no us quedi enregistrada en els servidors web als quals accediu.

template joomla